Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα

7A. Ενεργειακή απόδοση νοσοκομείων

Ένταξη των δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του νοσοκομείου στους δείκτες περιοδικής αξιολόγησης των Διοικητών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας.

7B. Πολιτική για την κλιματική αλλαγή

Ανάπτυξη πολιτικής για την εκτίμηση των μελλοντικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο σύστημα υγείας.