Παροχή Υπηρεσιών

5Α. Αξιολόγηση των Προγραμμάτων Πρόληψης

Καθορισμός συγκεκριμένων στόχων και κριτηρίων αξιολόγησης της εφαρμογής των προγραμμάτων πληθυσμιακού προσυμπτωματικού ελέγχου.

5Β. ΠΦΥ: Παρακολούθηση της μεταρρύθμισης

Καθορισμός δεικτών προσβασιμότητας και ικανοποίησης των χρηστών από τις υπηρεσίες υγείας για την παρακολούθηση της επιχειρούμενης μεταρρύθμισης στην ΠΦΥ.