Φάρμακο & Τεχνολογία

4Α. Κατάρτιση Εθνικής Πολιτικής Φαρμάκου

Εκπόνηση Εθνικής Πολιτικής Φαρμάκου πενταετούς διάρκειας, με τη συμμετοχή του συνόλου των εμπλεκομένων μερών.

4Β. Ανοιχτά Δεδομένα Υγείας

Δημιουργία πλαισίου και μηχανισμού για την ανάλυση των δεδομένων από τη χρήση και τα αποτελέσματα των τεχνολογιών υγείας και τη διάθεσή τους στην επιστημονική κοινότητα.

4Γ. Εγχώρια παραγωγή Τεχνολογιών Υγείας

Δημιουργία κινήτρων για την εγχώρια παραγωγή τεχνολογιών υγείας (π.χ. φαρμάκων) μέσω κλαδικής/βιομηχανικής πολιτικής με στόχο τη βελτίωση της διεθνούς εμπορευσιμότητας των παραγόμενων προϊόντων και την ανταπόκριση του συστήματος σε έκτακτα συμβάντα ή κρίσεις.

4Δ. Οργανισμός Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας

Δημιουργία αυτόνομου Οργανισμού για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας.

4Ε. Επέκταση ΑΤΥ πέραν των φαρμάκων

Δημιουργία διαδικασίας αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ) πέραν των φαρμάκων (π.χ. βιοδείκτες, ψηφιακές εφαρμογές κλπ.).

4ΣΤ. Δεδομένα Πραγματικού Κόσμου - RWD

Δημόσια διάθεση των δεδομένων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για την κατανάλωση των φαρμάκων και έναρξη καταγραφής των θεραπευτικών εκβάσεων ώστε να συνδεθούν θεραπείες με αποτελέσματα.