Εργατικό Δυναμικό

3Α. Στελέχωση ΕΣΥ βάσει των αναγκών υγείας

Εισαγωγή διαδικασίας ετήσιου/μακροχρόνιου προγραμματισμού προσλήψεων στις δομές του συστήματος υγείας με βάση τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού αναφοράς.

3Β. Αύξηση αριθμού νοσηλευτών

Προτεραιοποίηση της αύξησης του αριθμού των υπηρετούντων νοσηλευτών στα δημόσια νοσοκομεία, με στόχο τη σύγκλιση με τον μέσο όρο στελέχωσης στην Ε.Ε.

3Γ. Εργασιακή ικανοποίηση στο ΕΣΥ

Εφαρμογή πολιτικής συστηματικής μέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με ευθύνη της διοίκησης των δομών του συστήματος.

3Δ. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Υγεία

Εισαγωγή υποχρεωτικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες υγείας που υπηρετούν στις δομές του συστήματος υγείας.

3Ε. Περιοδική αναθεώρηση προγραμμάτων σπουδών

Θεσμοθετημένη περιοδική αναπροσαρμογή των προπτυχιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας, σύμφωνα με τις επιστημονικές εξελίξεις.