Υγεία του Πληθυσμού

6Α. Εθνικό πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία

Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης και προαγωγής υγείας στα σχολεία και την οικογένεια για την έγκαιρη αναγνώριση και την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.

6Β. Εθνική πολιτική για τις ανισότητες στην υγεία

Δημιουργία πλαισίου εθνικής πολιτικής έναντι των ανισοτήτων στην υγεία: μέτρησή τους βάσει δεικτών, ορισμός στόχων και δράσεων, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων, και εκπόνηση σχετικής περιοδικής έκθεσης.