Διακυβέρνηση

1A. Διδάγματα από την Πανδημία

Διεξαγωγή δομημένου δημόσιου διαλόγου με τη συμμετοχή των βασικών εμπλεκομένων μερών, για την αξιολόγηση της ανταποκρισιμότητας του συστήματος υγείας στην Πανδημία. Η αποτύπωση των διδαγμάτων να καταγραφεί σε ειδική, δημόσια αναφορά. 

1B. Παρακολούθηση Σχεδίων Δράσης

Θεσμοθέτηση από το Υπουργείο Υγείας μιας ανεξάρτητης επιτροπής παρακολούθησης για κάθε Εθνικό Σχέδιο για την Υγεία, η οποία θα εξετάζει περιοδικά την πρόοδο κάθε Σχεδίου/Πολιτικής, βάσει προσυμφωνημένων στόχων και δεικτών μέτρησης.

1Γ. Ανάλυση δεδομένων και τεκμηριωμένη πολιτική

Δημιουργία ομάδων ανάλυσης των συλλεγόμενων δεδομένων εντός του συστήματος υγείας με στόχο την επεξεργασία τους για την τροφοδότηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων πολιτικής υγείας. Πρόνοια για τη δημόσια διαθεσιμότητα των συλλεγόμενων δεδομένων.